Algemene voorwaarden

voor consumenten

Onderstaande algemene voorwaarden voor consumenten zijn van toepassing op de Wasstraatpas.

Artikel 1 informatie over ons
Wij zijn Wasstraatpas, je kunt ons als volgt bereiken:

Bereikbaarheid:
van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

Mailen:
support@wasstraatpas.nl

Bekijken:
www.wasstraatpas.nl

Artikel 2 definities
Acceptanten: de contractuele wederpartijen van de Wasstraatpas die de wasstraatpas accepteren als betaalmiddel voor minimaal een basis wassing bij de acceptanten. Acceptanten staan op www.wasstraatpas.nl genoemd en kunnen van tijd tot tijd wijzigen;

Wasstraatpas: de cadeaukaart die uitgegeven wordt door Wasstraatpas en die aan de houder ervan het recht geeft op de actie welke op de cadeaukaart staat vermeld te besteden bij Acceptanten;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Houder: een Consument die beschikt over een geldige Wasstraatpas.

Artikel 3 toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wasstraatpas betreffende de Wasstraatpas en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen een Consument en de WasstraatPas betreffende de Wasstraatpas.

3.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden door ontvangst van de Wasstraatpas, op welke Wasstraatpas naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen.

3.3 De Consument kan de algemene voorwaarden raadplegen op www.wasstraatpas.nl waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op iedere Wasstraatpas.

3.4 De algemene voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 4 ontvangst en gebruik
4.1 Wasstraatpasen worden in omloop gebracht door organisaties en bedrijven die de Wasstraatpas gebruiken als incentive voor medewerkers, klanten, leveranciers, partners, prijswinnaars (bv. in het geval van de Nationale Postcodeloterij), etc.

4.2 Elke Wasstraatpas heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Wasstraatpas geeft het recht op het in één keer besteden van het bedrag dat op de Wasstraatpas staat vermeld. De Wasstraatpas kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de Acceptant anders aangeeft. De Wasstraatpas is enkel geldig op de ingestelde dagen die vermeld staan op de pas. Deze dagen zijn standaard op (ma,di,wo,do).

4.3 Onmiddellijk na het moment dat de Wasstraatpas is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en WasstraatPas en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant.

4.4 De Wasstraatpas is niet verhandelbaar.

Artikel 5 geldigheid
5.1 Iedere Wasstraatpas is vanaf de dag van uitgifte negentig (90) dagen geldig tenzij anders vermeld. Op www.Wasstraatpas.nl is de resterende geldigheidstermijn van de Wasstraatpas te controleren. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Wasstraatpas niet meer te verzilveren. WasstraatPas behoudt zich het recht voor om een verlopen Wasstraatpas te blokkeren.
Je kunt per persoon van maximaal één wasstraatpas code gebruik maken per locatie in 3 maanden. 

Artikel 6 prijzen en retour
6.1 De Wasstraatpas geeft uitsluitend recht op het (bij een Acceptant) besteden van het op de Wasstraatpas vermelde product voor een wasprogramma van een auto bij een acceptant, tenzij door de acceptant een breder assortiment wordt aangegeven.

6.2 De Wasstraatpas kan niet in delen worden verzilverd (zie artikel 4.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Wasstraatpas staat, dient de Houder het overige verschuldigde bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

6.3 Wasstraatpas, neemt geen Wasstraatpassen retour.

6.4 Het is niet mogelijk om een Wasstraatpas geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 7 verlies
7.1 De Houder dient de Wasstraatpas zorgvuldig te bewaren.

7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging van de Wasstraatpas waardoor deze naar mening van Wasstraatpas niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, dan wel bij of ongeautoriseerd gebruik van een Wasstraatpas, is Wasstraatpas niet aansprakelijk. Wasstraatpas zal geen nieuwe Wasstraatpas aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Wasstraatpas in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 8 aansprakelijkheid
8.1 Wasstraatpas is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet-nakoming van de algemene voorwaarden doorWasstraatpas onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 Wasstraatpas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot de producten die de Acceptant levert voor de verzilverde Wasstraatpas dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 4.4).

8.3 Niet tegenstaande artikel 10.1 aanvaardt Wasstraatpas geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Wasstraatpas alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Wasstraatpas.

8.4 Wasstraatpas verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de www.Wasstraatpas.nl en op de uitgaven van de Wasstraatpas. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 Wasstraatpas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Wasstraatpas en/of op de www.Wasstraatpas.nl en/of technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 Wasstraatpas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Wasstraatpas via www.wasstraatpas.nl.

8.7 De website www.wasstraatpas.nl kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen.Wasstraatpas aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 Wasstraatpas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade).

8.9 De maximale aansprakelijkheid vanWasstraatpas is het bedrag dat de Consument voor de Wasstraatpas in het onderhavige geval heeft betaald.

Artikel 9 overmacht
9.1 In het geval van overmacht heeft Wasstraatpas het recht om het kunnen gebruiken van de Wasstraatpas op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan  Wasstraatpas toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 fraude
10.1 In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeftWasstraatpas het recht om naar eigen keuze de koop van de Wasstraatpas te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Wasstraatpas op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan WasstraatPas toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 11 copyright
11.1 Alle rechten zijn voorbehouden aan WasstraatPas. Niets van www.Wasstraatpas.nl mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van WasstraatPas.

Artikel 12 overig
12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 WasstraatPas behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op deze pagina. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.

©2024, WasstraatPas, All rights reserved.