Privacy voorwaarden

voor acceptanten

De Wasstraatpas wordt geproduceerd door Wasstraatpas. Onderstaande algemene voorwaarden voor acceptanten zijn van toepassing op de WasstraatPas.

Artikel 1 informatie over ons
Wij zijn Wasstraatpas. Je kunt ons als volgt bereiken:

Bereikbaarheid:
van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

Mailen:
support@wasstraatpas.nl

Bekijken:
www.wasstraatpas.nl

Artikel 2 definities
Acceptant: de contractuele wederpartij van WasstraatPas die de Wasstraatpas accepteert als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende Wasstraatpas staat vermeld. Acceptanten staan genoemd op www.wasstraatpas.nl;

Wasstraatpas: de cadeaukaart die uitgegeven wordt door WasstraatPas en die aan de Houder ervan het recht geeft minimaal een basis wassing van een automobiel welke op de cadeaukaart staat vermeld te besteden bij Acceptanten;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Houder: een Consument die beschikt over een geldige Wasstraatpas.

Inschrijfformulier: het formulier waarmee de Acceptant zich ertoe verbindt om de Wasstraatpas te accepteren als geldig betaalmiddel voor het product dat op de Wasstraatpas staat vermeld.

Artikel 3 toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WasstraatPas betreffende de Wasstraatpas en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen een Acceptant en WasstraatPas betreffende de Wasstraatpas.

3.2 Door het bevestigen van de Acceptant via de Partners van Wasstraatpas alsmede het ondertekenen van het Inschrijfformulier aanvaardt de Acceptant deze algemene voorwaarden, hierna gezamenlijk te noemen de ‘Overeenkomst’.

Artikel 4 ontvangst en gebruik
4.1 Wasstraatpassen worden in omloop gebracht door organisaties en bedrijven die de Wasstraatpas gebruiken als incentive voor medewerkers, klanten, leveranciers, partners, prijswinnaars (bv. in het geval van de Nationale Postcodeloterij), etc.

4.2 Elke Wasstraatpas heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Wasstraatpas geeft het recht op het in één keer vrij besteden van het product dat op de Wasstraatpas staat vermeld. De producten die de Acceptant hanteert voor de door Houder middels inlevering van een Wasstraatpas aan te schaffen producten zijn dezelfde producten als die de Acceptant normaliter voor haar klanten hanteert.

4.3 Elke dag dat de Acceptant open is, zal de Wasstraatpas door een Houder bij de Acceptant kunnen worden verzilverd. De Acceptant is jegens de Houder gehouden de door de Houder gekozen producten deugdelijke wijze te leveren. Het leveren van de producten is geheel voor rekening en risico van de acceptant danwel van de houder door het gebruik van de producten middels de bekende voorwaarden voor het gebruik van het product opgesteld door de acceptant.

4.4 De Wasstraatpas kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de Acceptant anders aangeeft.

4.5 Onmiddellijk nadat de Wasstraatpas is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en WasstraatPas en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant.

4.6 Wasstraatpassen zijn niet verhandelbaar noch verzilverbaar in contanten.

4.7 Wasstraatpassen hebben de mogelijkheid om verschillende instellingen per dag te representeren. Zodoende is de wasstraatpas promotie zo in te regelen dat deze enkel geldig is op de daldagen van de week (ma,di,wo,do).

Artikel 5 geldigheid
5.1 Iedere Wasstraatpas is vanaf de dag van uitgifte negentig (90) dagen geldig tenzij anders vermeld. Op www.wasstraatpas.nl is de resterende geldigheidstermijn van de Wasstraatpas te controleren. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Wasstraatpas niet meer te verzilveren. WasstraatPas behoudt zich het recht voor om een verlopen Wasstraatpas te blokkeren.

Artikel 6 technische afhandeling
6.1 Elke Wasstraatpas heeft een unieke code op basis waarvan de geldigheid kan worden vastgesteld.

6.2 De Acceptant verzilvert de unieke code online via een smartphone met de Scan module in het WalletApp platform van Walnut Personal B.V., hierna te noemen ‘Walnut’, of middels de op de kassa of betaalterminal van de Acceptant geïnstalleerde softwarematige koppeling met Walnut.

Artikel 7 financiële afhandeling 
7.1 Aan deelname aan de Wasstraatpas zijn geen administratiekosten, abonnementskosten of andere kosten verbonden.

7.2 De Acceptant is BTW-plichtig voor de bestede waarde van de bij hem verzilverde Wasstraatpassen.

Artikel 8 aansprakelijkheid
8.1 WasstraatPas accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Artikel 9 intellectuele eigendomsrechten
9.1 WasstraatPas is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (patenten, merken, copyright, design, etc.) in relatie tot de Wasstraatpas.

9.2 De Acceptant heeft niet het recht om intellectuele eigendomsrechten van WasstraatPas te gebruiken anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van WasstraatPas

9.3 Hierbij verleent de Acceptant aan WasstraatPas het recht om de gegevens van de Acceptant inclusief beeldmateriaal en merken en logo’s te publiceren (bijv. voor reclamedoeleinden).

Artikel 10 duur en beëindiging 
10.1 De Overeenkomst heeft een onbeperkte looptijd. Acceptant of WasstraatPas kunnen op ieder gewenst moment zonder opgave van reden, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de kalendermaand, de Overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder dat er sprake is van wederzijdse verplichtingen.

10.2 Ieder van WasstraatPas en de Acceptant is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen indien:

(i) De andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of haar faillissement in rechte is aangevraagd;
(ii) De rechtspersoon, waarin de onderneming van de andere partij wordt gedreven, wordt geliquideerd of gefuseerd of gesplitst of de onderneming van de andere partij wordt beëindigd.

10.3 Indien de Overeenkomst rechtsgeldig beëindigd wordt, zal de Acceptant nog gedurende één (1) jaar na de datum waarop die beëindiging een feit is de Wasstraatpas als geldig betaalmiddel accepteren, indien WasstraatPas dit wenst.

Artikel 11 vrijwaring
De Acceptant vrijwaart WasstraatPas tegen alle vorderingen van derden (waaronder begrepen de Houder) ter zake of in verband met:

(i) niet-nakoming van de Acceptant van de voorwaarden uit het Inschrijfformulier of deze algemene voorwaarden;
(ii) schending van de wet door de Acceptant;
(iii) schending van een recht van een derde door de Acceptant; 
(iv) grove nalatigheid of fraude aan de zijde van de Acceptant.

Artikel 12 overig
12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsbetrekking tussen de Acceptant en WasstraatPas in relatie tot de Wasstraatpas zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

12.3 Wasstraatpas is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. WasstraatPas zal de Acceptant tenminste veertien (14) dagen voor de inwerkingtreding van een dergelijke aanvulling, wijziging en/of vervanging (al dan niet via elektronische weg) hierover informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Als de Acceptant niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging dient hij dit binnen genoemde veertien (14) dagen schriftelijk aan Wasstraatpas mede te delen.

©2024, Wasstraatpas All rights reserved.